ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2010

ಪ್ರೀತಿಯ ನಾವೆ

ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು
ದೂರ ದೂರ ಸಾಗಿ

ದೇವರೆ ನಾವಿಕನಾಗಿ
ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದೋಣಿಗೆ

ಹರಿವ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ
ಜಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಹೂ ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಲಿ

ಹರಸಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು
ಏಳು ಕೋಟಿ ದೇವರು
ನೂರು ಕಾಲ ಬಾಳಿರಿ ಎಂದು