ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 28, 2010

ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು

ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಕೇಡಿ ನಾ ಅಲ್ಲ               

ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಲ್ಲ
ಕದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ

ನೀ ನೆನಸದಿ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂದೀನಿ
ನೀ ಹಾಡು ಪದ ಆಗಿ ಬಂದೀನಿ
ನೀ ಬಯಸಿದ ಗುಣ ಹೊತ್ತು ತಂದೀನಿ

ನೀ ಒಲಿದರ ನಾ ಹಾಡು
ನೀ ಒಲಿಯದಿದ್ದರ ನಾ ಹಾಳು