ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2010

ನಮ್ಮೂರ ಕಡಿ ಸೋಬಾನೆ ಪದಾ

ನಮ್ಮೂರ ಕಡಿ ಸೋಬಾನೆ ಪದಾ...

ಮಾಳಿಗೆ ಮನಿ ಬೇಕು
ಜೋಳಿಗೆ ವನ ಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ದೇವರಂತ ಮಗಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ದೇವರಂತಾ ಮಗಬೇಕು
ಈ ಮನಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನಂತಾ ಸೋಸೇಬೇಕು

ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಹಡಿಯಲಿ
ಸೊಸೆಯೂ ಗಂಡ ಹಡಿಯಲಿ
ಏಳುರ ಎಮ್ಮಿ ಕರಿಯಲಿ
ಏಳುರ ಎಮ್ಮಿ ಕರಿಯಲಿ
ಈ ಮನಿಗೆ, ಸಡಗರ ನೋಡಾಕ ಶಿವ ಬರಲಿ

ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮನ ವನಕ ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟಿ
ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನಿಟ್ಟು ತುಗಿರಿ