ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2010

ಜಾನಪದ

ಎಸ್ಟೋ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಹಾಡು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಆದರ online  ಕೇಳ್ತಾ ಬರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಾ.. ಮತ್ತ ಯಾವಾಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗತದೋ ಅಂತ ಕಾಯಕೊಂತ ಕುಂತಿದ್ದೆ... ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕತ ಹಂಗ ಕೆಳಕೊಂತ ಬರದೆ...ಕುಂಜರದ ಗೊಂಬೆ ಕೇಳಿ ನಲ್ಲರ ಜಾಣೆ ಖುಶಲದ ರಂಬೆ ಕೇಳೆ ...
ನಮ್ಮೂರ ಗೌಡನ ಮಗಳು ನಿರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ  ಕಟ್ಟೆ  ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದು ಅಡಗಿದ್ದಾ ಆ  ಹುಡುಗ

ಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ  ಬಂದು ಅಡಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದಿದ್ದಲ್ ಆ  ಹುಡಗಿ
ಹೊನ್ನಾಳಿ  ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಯೇರಿ ಆಗಿ ತಡಿದಿದ್ದ ಹುಡುಗ

ಅಡ್ಡ ಏರಿಯಾಗಿ ತಡೆದಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಳ  ಆ ಹುಡಗಿ
ತೆಂಗಿನ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳಿದಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ... ಮರವೇರಿ ಎಳೆನೀರ ಕುಡಿದಿದ್ದನ ಆ ಹುಡುಗ

ಮರವೇರಿ ಎಳೆನೀರ ಕುಡಿದಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ... ಜೋಳದ ಕಾಳಗಿ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದಲ  ಆ ಹುಡಗಿ
ಜೋಳದ ಕಾಳಗಿ ಚಿಮ್ಮಿರೋ...  ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಳಿ ಹುಂಜಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿದ್ದನ ಆ ಹುಡುಗ

ಕೋಳಿ ಹುಂಜಾಗಿ  ಕುಕ್ಕಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ... ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಳ ಹುಡಗಿ
ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ. .. ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿನ ಕೋವಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದನ್ ಆ  ಹುಡುಗ
ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿನ ಕೋವಿ ಹಿಡಿದಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಶೆರಗ್ ಒಡ್ಡಿ ಬೇಡಿದ್ದಲ ಹುಡಗಿ

ಕುಂಜರದ ಗೊಂಬೆ ಕೇಳಿ ನಲ್ಲರ ಜಾಣೆ ಖುಶಲದ ರಂಬೆ ಕೇಳೆ ...